ACTIEVOORWAARDEN GIVEAWAY GARAGE DELBAR x YOUR NATURE

Artikel 1 – Definities

  1. Actie: promotionele Wedstrijd zoals hierna onder artikel 3.1 is beschreven.
  1. Actieperiode: de hierna in artikel 3.2 bedoelde periode waarin de Deelnemer kan deelnemen aan de Actie.
  1. Actievoorwaarden: deze Actievoorwaarden betreffende de Actie GIVEAWAY GARAGE DELBAR x YOUR NATURE
  1. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Actievoorwaarden ook toe is gerechtigd.
  1. Prijs: de hierna in artikel

5.1 beschreven Prijs.

  1. Garage Delbar : gebruiker van deze Actievoorwaarden en organisator van de Actie.
  2. Wedstrijd: beschikbaar op de Instagram en Facebook pagina van Garage Delbar : https://www.facebook.com/GarageDelbar - https://www.instagram.com/garage_delbar
  3. Winnaar: de Deelnemer die op de hierna in artikel 5 vastgestelde wijze een Prijs krijgt toegewezen.

Artikel 2 – Deelname

  1. Iedere natuurlijke persoon, met een vaste woon- of verblijfplaats in België, mag deelnemen aan de Actie. Garage Delbar is gerechtigd hiervan bewijs te vragen.
  2. De minderjarige deelnemer (onder de 16 jaar) kan niet deelnemen.
  3. De Deelnemer moet beschikken over een bestaand en geldig e-mailadres, Deelnemers die een fout of onvolledig adres gebruiken worden uitgesloten van Deelname door Garage Delbar.
  4. Deelname is meerdere keren per Deelnemer mogelijk.
  5. Worden uitgesloten van Deelname:
    1. Medewerkers van Garage Delbar en Your Nature
    2. Familieleden van de personen die hierboven vermeld worden of wonend in hetzelfde huis.
  6. In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van de Actievoorwaarden is Garage Delbar gerechtigd Deelnemers(groepen) uit te sluiten.
  1. Door Deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
  1. Garage Delbar respecteert het Europese reglement 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van de personengegevens (RGPD). In deze context behandelt Garage Delbar uw persoonlijke gegevens, voornamelijk in het kader van directe marketingacties van Garage Delbar zelf of van derden, volgens het beleid inzake bescherming van de privacy dat u hier kan terugvinden: https://www.delbar.info/nl/wettelijke-bepalingen
  1. Door Deelname aan de Actie accepteert elke Deelnemer dat zijn persoonlijke gegevens gebruikt worden door Garage Delbar voor promotionele doeleinden of voor louter informatieve doeleinden van de Wedstrijd en zonder dat het gebruik ervan kan leiden tot een gevolg anders dan de gewonnen Prijs.
  2. Aan de Deelname zijn geen kosten verbonden. Weliswaar vereist Deelname het ter beschikking hebben van een normale internetverbinding en een Instagramaccount.

Artikel 3 – De Actie

Deelname aan de huidige Actie – GIVEAWAY is mogelijk op volgende manier: via een normale internetverbinding, computer, smartphone, tablet of ander mobiel apparaat. Om te kunnen deelnemen moet de Deelnemer ook beschikken over een Instagram en Facebook account.

Moet de Deelnemer voldoen aan volgende condities:

Volg @garage_delbar / https://www.facebook.com/GarageDelbar

Delen in ‘public’ mode

Tag onder de publicatie 1 vriend > 1 comment = 1 deelname

​​​​​​​Actieperiode: de Actie loopt vanaf 11/05/2022 tot en met 24/05/2022.

 

Artikel 4 – Winnaar

  1. De winnaar wordt getrokken onder alle deelnemers die aan de voorwaarden in artikel 3 hebben voldaan.

In totaal zijn/is er 1 winnaar

  1. De draagwijdte van de Actie is beperkt tot België.
  1. De Winnaar wordt bekend gemaakt op de 10de dag na publicatie. Er is 1 winnaar in totaal (artikel 5.1) van de Prijs (artikel 4.1).
  1. Indien een Winnaar niet reageert op de verzonden e-mail binnen 1 maand nadat de wedstrijd een einde heeft genomen, behoudt Garage Delbar zich het recht voor om voor de betreffende Prijs een nieuwe Winnaar aan te duiden, meer bepaald de eerstvolgende Winnaar op basis van de registratie.

Artikel 5 – Prijs

  1. Prijs: de Winnaar wint de volgende producten van Garage Delbar:

   • Een bon voor het gebruik van een Volkswagen ID.3 van vrijdag 17h tot de volgende maandag om 08h. De data worden in onderling overleg met de winnaar bepaald, tussen 01/10/2022 en 31/12/2022 (behalve op feestdagen en schoolperiodes).
   • 2 nachten in de “Lodge” voor 2 pers.
   • Een welkomstdrankje in de tapasbar
   • Een ontbijt
   • Een activiteit naar keuze tijdens het verblijf
   • 10% korting op de wellness-relaxruimte

Gedurende de loop van de Actieperiode, zoals vermeld in 3.2, worden alle producten worden verdeeld naar de winnaar.

  1. De Prijs is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en/of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Garage Delbar. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld.

 

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Garage Delbar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten, aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband met (het uitkeren of gebruik van) de Prijs, uitgezonderd de verzendingskosten voor de eerste verzending.
 2. Garage Delbar heeft geen enkele verantwoordelijkheid en beperkt zijn verantwoordelijkheid over de content die wordt gepost op Facebook of over de gevolgen die dit kan veroorzaken.
 3. Garage Delbar, Your Nature, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) de Prijs of Deelname aan de Actie.
 4. Garage Delbar, Your Nature, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door situaties van overmacht, met name situaties veroorzaakt door omstandigheden buiten haar wil om zoals storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, de werking van Facebook, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Garage Delbar wordt ontvangen.
 5. Garage Delbar sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) met betrekking tot de uitgekeerde Prijs uit. Garage Delbar is niet aansprakelijk indien de Prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen.

Artikel 7 – Privacy

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, Garage Delbar geeft u de mogelijkheid tot inzage en aanpassing van persoonlijke gegevens (België: wet van 8/12/1992). Dit recht kan uitgevoerd worden door een email te sturen naar: sophie.mestdag@delbar.info

Artikel 8 –  Klachten

Met vragen, klachten of opmerkingen kan eenieder zich wenden tot de marketing dept. Van Garage Delbar via:

 • Telefoonnummer: 00 32 493 91 53 14

Artikel 9 – Slotbepalingen

Garage Delbar is gerechtigd deze Actievoorwaarden zonder opgave van reden te wijzigen of de Actie te annuleren.

Op deze Actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

De bevoegde rechter te Doornik, België is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Garage Delbar / Your Nature en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.